Thứ Tư, 7 tháng 2, 2018

Tác động môi trường hồ sơ tham khảo.

Tác động môi trường hồ sơ tham khảo.

         Tác động môi trường  hồ sơ tham khảo.            Hồ sơ đăng ký báo cáo đánh giá tác động môi trường:
    Hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường gồm:
        Một  văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện theo mẫu quy định .
         Bảy  bản báo cáo  đánh giá tác động môi trường của dự án.  Nếu số lượng thành viên hội đồng thẩm định nhiều hơn bảy người, chủ dự án phải cung cấp thêm số lượng báo cáo đánh giá tác động môi trường.
     Hồ sơ đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.          Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được hội đồng thẩm định thông qua,  phần tiếp theo là gửi cơ quan thẩm định hồ sơ đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường,  gồm  :
     Một văn bản đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trong đó giải trình rõ những nội dung ,  chỉnh sửa, bổ sung ,  trừ trường hợp không phải chỉnh sửa, bổ sung;
      Báo cáo lập dự án  môi trường , đánh giá tác động môi trường (đóng thành sách  quyển gáy cứng, chủ dự án ký vào dưới từng trang báo cáo kể cả phụ lục, trừ trang bìa .
    Một đĩa CD trên đó chứa một tệp văn bản điện tử , toàn bộ báo cáo (kể cả phụ lục).
Cơ quan thẩm định và phê duyệt hồ sơ đánh giá tác động môi trường.
    Bộ Tài nguyên và Môi trường: tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường .
    Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư trên địa bàn của mình.
      Việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được thực hiện thông qua hội đồng thẩm định , báo cáo đánh giá tác động môi trường thành lập với ít nhất 7 thành viên.

      Thời hạn thẩm định và phê duyệt hồ sơ đánh giá tác động môi trường .

              Không quá bốn mươi lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ . Trường hợp dự án phức tạp, thời hạn thẩm định tối đa là sáu mươi ngày làm việc.
              Không quá thời ba mươi ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ ,quyền tổ chức thẩm định của UBND tỉnh. Đối với những dự án phức tạp, thời hạn thẩm định là bốn mươi lăm ngày.
              Thời hạn phê duyệt ĐTM tối đa là mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Báo cáo đánh giá tác động môi trường .

Báo cáo đánh giá tác động môi trường .

             

  Đánh giá tác động môi trường -  viết tắt là ĐTM (hoặc tiếng Anh là EIA: Environmental Impact Assessment) là quá trình phân tích, đánh giá, dự báo ảnh hưởng đến môi trường của các dự án quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội, cơ sở sản xuất, công ty xây dựng , kinh doanh, công trình kinh tế, thi công xây dựng ,   khoa học kỹ thuật, y tế, văn hoá, xã hội, … 
                   Căn cứ pháp lý liên quan đến lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (tham khảo.) .
                   Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ban hành ngày 23/06/2014
                   Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Luật bảo vệ môi trường.
                   Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá tác động môi.

         
               Đối tượng thực hiện:
       Đối tượng thực hiện đánh giá tác động môi trường là những dự án chưa đi vào hoạt động .
                Quy trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường:
                    Khảo sát cơ sở, số liệu - quy mô dự án.
                    Khảo sát, số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh dự án lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ.
                    Tham vấn ý kiến UBND cơ sở .
                    Xác định các nguồn gây ô nhiễm: khí thải, nước thải, chất thải rắn,  lập dự án  môi trường , ….
                     Đánh giá, dự báo tác động môi trường của dự án: giai đoạn thi công, xây dựng,  vận hành, thiết kế hệ thống xử lý nước thải ,…
                    Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.
                     Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường.
                    Tổng hợp, viết hồ sơ và nộp hồ sơ đề nghị thẩm định .
                    Lập hội đồng thẩm định, bảo vệ trước hội đồng thẩm định.    
                     Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.  
                    Lập kế hoạch quản lý môi trường công ty  thiết kế thi công , phải gởi bản kế hoạch đến UBND có sở .
                    Niêm yết kế hoạch quản lý môi trường tại UBND xã- huyện .


Thứ Ba, 6 tháng 2, 2018

Giám sát chất lượng môi trường.

Giám sát chất lượng môi trường.

          Giám sát chất lượng môi trường từ những báo cáo   lập dự án  môi trường  có thể giúp doanh nghiệp đánh giá tổng thể mức độ nguy hại của nguồn ô nhiễm  .         Tần suất lập  báo cáo giám sát môi trường định kỳ.
         Báo cáo giám sát 02 lần/năm  cũng có thể ít nhất  tần suất tối thiểu 01 lần/năm (Điều 47 của Quyết định số 63/2012/QĐ-UBND ngày 18/12/2012).
    Tần suất quan trắc, đo đạc, đánh giá hiện trạng môi trường các nguồn thải .
    Giám sát chất thải: giám sát, đo đạc các nguồn thải,lưu lượng,tổng lượng thải quy chuẩn của Việt Nam với tần suất định kỳ 03 tháng/lần.
    Giám sát môi trường xung quanh: giám sát những thông số ô nhiễm quy định hiện hành của Việt Nam với tần suất định kỳ 06 tháng/lần.
    Thời gian nộp  kế hoạch thiết kế thi công xử lý nước thải , quan trọng nhất là  báo cáo giám sát môi trường định kỳ
           Thời gian nộp báo cáo giám sát môi trường lần 1: vào tháng 07 hàng năm
           Thời gian nộp báo cáo giám sát môi trường lần 2: vào tháng 03 của năm sau
    Căn cứ pháp lý áp dụng thực hiện lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ .
       Thực hiện lập báo cáo giám sát môi trường
      Mọi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sản xuất kinh đều phải tiến hành lập báo cáo giám sát môi trường, lập dự án môi trường nước sạch , theo định kỳ hàng năm.
    Quy trình thực hiện lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ .
          Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường .
            Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn .
            Lấy mẫu nước thải, mẫu khí xung quanh và tại ống khói, lấy mẫu đất, mẫu nước ngầm.
            Đánh giá tác động của từng nguồn gây ô nhiễm.
           Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm , dự phòng sự cố cơ sở đang thực hiện.
             Đề xuất phương án xử lý nước thải, xử lý khí thải,
           Trình nộp báo cáo lên các cơ quan có chức năng .

  Sơ đồ thực hiện và phê duyệt của cấp trên  .

Thứ Hai, 5 tháng 2, 2018

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ?

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ?        Hiện nay sinh thái môi trường  là một vấn đề được dư luận xã hội  quan tâm tình trạng ô nhiễm môi trường do các hoạt động sản xuất ,  thiết kế xây dựng ,   công ty xí nghiệp và sinh hoạt của con người gây ra, có nhiều loại nước thải chưa qua xử ký đã thải ra môi trường sông ,  kênh- rạch đe doạ trực tiếp sự phát triển kinh tế - xã hội, tồn tại, phát triển của các thế hệ sinh thái hiện tại và tương lai. Đa số công ty xí nghiệp họ không có thiết kế hệ thống xử lý nước thải , nên xã nước  thải vô tội vạ…có nên chăng họ cần hiểu và ý thức được  nên thiết kế thi công xử lý nước thải , trước khi muốn xã nước thải….
    Đây là lý do doanh nghiệp cần phải lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ để theo dõi thực trạng, tiêu cực phát sinh ra từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của cơ sở đến chất lượng môi trường.
      Đối tượng nào ?  phải báo cáo giám sát môi trường định kỳ.
    Theo luật bảo vệ môi trường 2014, ( 23 tháng 6 năm 2014 ) , thì các đối tượng sau đây cần phải quan tâm chú trọng đến vệ sinh môi trường xây dựng, báo cáo giám sát môi trường định kỳ .
  - Doanh nghiệp, dịch vụ sản xuất, cơ sở sản xuất, kinh doanh,  siêu thị- chợ, sân bay, nhà ga, bến xe, nhà hàng, khách sạn, quán café, trung tâm thương mại, siêu thị,  tòa nhà cao ốc,  chung cư,  công ty xây dựng , ...

  Quy định báo cáo giám sát môi trường định kỳ
       Doanh nghiệp có thể báo cáo hàng quý (3 tháng) hay 2 quý 1 lần (6 tháng )
        Báo cáo giám sát môi trường định kỳ  tối thiểu 2 lần/năm.
  Quy trình báo cáo giám sát môi trường
Thứ Bảy, 3 tháng 2, 2018

Sân vườn tiểu cãnh cao cấp .

Sân vườn tiểu cãnh cao cấp .

                Nhìn khu vườn nhỏ  trong và ngoài căn nhà  với  sân vườn tiểu cãnh cao cấp đẹp chắc chắn bạn sẽ thấy dễ chịu,  được hít thở không khí trong lành đầy ắp màu xanh gió  và  nước,  giảm được căn thẳng  sau giờ làm việc,   trang  trí nội thất đẹp  khu sân vườn  tiểu cãnh    làm cho cảnh vật chung quanh căn nhà trở nên  sang trọng– nghệ thuật  hơn.  Phải chăng đây chính là nguồn cảm hứng sáng tạo vô tận cho cuộc sống của những người sáng tạo cái đẹp luôn hướng đến chân thiện mỹ của ngành  thiết kế xây dựng cao cấp .  
       
  Phương pháp xây dựng  tiểu cảnh trong  và ngoài trong nhà có nhiều loại  :
        Tiểu cảnh khô trong nhà kết hợp được 5 yếu tố cơ bản đó là: đất, nước, đá, cây và không gian, để tạo thành tác phẩm nghệ thuật thiên nhiên  những viên đá nhỏ nhiều màu sắc.. các loại cây cỏ,mảnh gổ, bánh xe bò cũ….  chung quanh hồ nước  nho  nhỏ trong nhà sẽ tạo cho căn nhà trở nên mát mẽ phong cách hoài cổ, lạ lẫm… giá trị phong thủy rất  lớn cho gia chủ,   riêng về  vệ sinh môi trường xây dựng  tiểu cảnh trong nhà không nên để các loại cây khô héo trong không gian nhà ở bởi khi cây đã héo dễ dẫn các loại côn trùng có hại đến sức khoẻ như ruồi, muỗi...   
  Tiểu cảnh đẹp ngoài trời  nhiều hòn đá tạo nên khu vực hòn non bộ sù sì ngoài trời, thác nước chảy  trong hồ tiểu cảnh,   dòng nước nhân tạo chảy róc rách góp phần tạo nên một không gian đầy ắp chất thơ ,  dịu mát , để tạo cảnh quan hợp lý nhất cần chú ý đến chất lượng của nước trong các suối, bể nước nhân tạo. Nếu nước không được sạch thì ngoài việc nguồn nước bị ô nhiễm ra còn ảnh hưởng tới môi trường - sức khoẻ của gia chủ,     sân vườn  cao cấp sẽ là điểm nhấn sang trọng - bình yên khiến bạn bè tới  thăm chơi nhà ngưỡng mộ và mơ ước.
       Ngoài ra  khu vực ban công  với vườn đứng,  nếu biết sử dụng  khối cây xanh đứng cũng tăng thêm tăng tính thẩm mỹ, công năng cho ngôi nhà  với  sân vườn tiểu cãnh cao cấp hoà nhập  gần gũi với thiên nhiên.