Thứ Tư, ngày 02 tháng 7 năm 2014

bongdashop.com

http://bongdashop.com/
UI !..hôm nay mình phải làm cái nầy...ĐAU ĐẦU QUÁ ĐÊ...
http://bongdashop.com/giay-the-thao
http://bongdashop.com/giay-the-thao/giay-nike
http://bongdashop.com/giay-the-thao/adidas
http://bongdashop.com/giay-the-thao/codad

Thứ Năm, ngày 25 tháng 7 năm 2013

Xử lý ô nhiễm hồ Xuân Hương bằng cách nào?

                        X lý ô nhim h Xuân Hương bng cách nào?

    -Nhng năm gn đây, h Xuân Hương thường b ô nhim đến mc báo đng, có nhng thi đim khi đi ngang qua h người ta phi “nín th”. Chính quyn Đà Lt cũng như tnh Lâm Đng đã có nhiu n lc trong vic gi s trong sch cho h. Song cho đến nay, gii pháp x lý hu hiu đ h Xuân Hương không còn tái din ô nhim vn còn đ ng. công ty xử lý nước thải,

Khác vi nhng h khác, h Xuân Hương ch ô nhim “theo mùa” thế nhưng vì “v trí nhy cm” ca hnh hưởng ca s ô nhim không nh. Đi tượng trc tiếp gây ô nhim là do to n hoa và tình trng phú dưỡng trong nước (nước có quá nhiu cht hu cơ và lượng cht hu cơ trong nước vượt mc cho phép quá cao). Khi ô nhim, đng trên b nhìn xung người ta thy nước h Xuân Hương dường như “đc sánh” li, nước bc mùi hôi thi rt khó chu, cá chết nhiu. Ngoài ra ô nhim, đây vào mùa mưa còn là rác thi các loi (rác sn xut nông nghip, rác sinh hot…) tràn qua các h lng trôi vào h Xuân Hương.
Qua kho sát, nghiên cu… ca đa phương cũng như ca nhiu cơ quan chuyên môn v môi trường TP. H Chí Minh, Hà Ni… thì “th phm” chính gây nên ô nhim h Xuân Hương là mt lượng nước rt ln chy v h t lưu vc hơn 2.800 ha đu ngun, trong đó phn ln din tích ca lưu vc này đang sn xut nông nghip (trng rau, hoa…) nên ngun nước này có đ các yếu t cùng gây ô nhim như: phế phm rau, hoa, thuc bo v thc vt, các loi phân bón… Cùng đó lượng nước thi trong sinh hot – nht là nước h thng hm v sinh có hàm lượng cht hu cơ, cht dinh dưỡng rt cao, nước ca mt s cơ s giết m; ngoài ra “ngun ô nhim dinh dưỡng và thuc bo v thc vt có thế rt ln t hot đng tưới c ca sân Golf Đi Cù”. Theo Ths Hoàng Khánh Hà – Vin k thut nhit đi và môi trường thì còn có mt nguyên nhân na đó là “thy vc không n đnh, h thy sinh b xáo trn do tháo cn nước, no vét h và tiếp nhn ngun nước mi có đ nhim bn nng cũng là điu kin d bùng n to” dn đến phát sinh thêm ô nhim.
Đ “cp cu” h khi ô nhim, UBND thành ph Đà Lt, thm chí là lãnh đo UBND tnh Lâm Đng đã nhiu ln rt quyết lit trong vic x lý. Nhng gii pháp th công như dùng thuyn vt rác, giăng lưới gom to chết trên mt h, đến gii pháp sinh hc như th cá mè đ cá “dn các loài th sinh ô nhim” và c thí đim lc ngun nước vào h… đu đã được thc hin, song hiu qu đt được không như mong mun   xử lý khí thải,
.
Vi mong mun gii quyết trit đ nn ô nhim h Xuân Hương, Chính quyn và các cơ quan chc năng ca Đà Lt cũng như Lâm Đng đã t chc nhiu hi tho khoa hc, đu tư nhiu cho công tác nghiên cu. Có khá nhiu đ tài đã được nghiên cu, tiêu biu như đ tài “ Điu tra ô nhim nước h Xuân Hương, đ xut các gii pháp khc phc” do Vin nghiên cu ht nhân thc hin năm 2005; đ tài “ Hin tượng to n hoa trong các thy vc ca thành ph Đà Lt, nh hưởng ca nó đến cht lượng nước và bin pháp x lý” do Trường Đi hc Đà Lt thc hin năm 2007; d án thí đim x lý nước h Đi Có (h lng ca h Xuân Hương;, d án “ Nghiên cu mt s bin pháp gim thiu ô nhim môi trường sn xut nông nghip vùng thượng lưu h Xuân Hương”… cũng đã được trin khai. Đu tun qua, nhiu Vin nghiên cu, trường đi hc, công ty chuyên v x lý môi trường… TP. H Chí Minh, Hà Ni… và c chuyên gia Hoa Kỳ cũng được mi đưa ra nhng phương án x lý ô nhim h Xuân Hương.
Nguyên nhân gây ô nhim đã được xác đnh rõ. Vn đ còn li là chn gii pháp nào đ có th gii quyết “tn gc” nn ô nhim và đm bo không tái ô nhim. Rt nhiu phương án được đưa ra, nhưng các phương án này đu có nhng “khiếm khuyết” và thiên v da vào “li thế” ca ch th đưa ra phương án. T thc tế ô nhim nhng năm qua và các gii pháp được tranh lun cho thy, mun h Xuân Hương không b tái ô nhim thì nên x lý tng th t gc các ngun gây ô nhim, trong đó cn đc bit chú trng đến công tác quy hoch và to h sinh thái có li.
Quy hoch đây là điu chnh li din tích sn xut nông nghip khu vc thượng lưu ca h gn vi vic phân dòng chy ca lưu vc. Không nên đ toàn b nước ca thượng lưu h đng lot ùa v h khi có mưa và chy vi cường đ ln; đm bo mt đm t nhiên đ gi nước khu vc thượng lưu. Cùng vi đó là hn chế đến mc ti đa dòng chy ca nước thi sinh hot vào h bng vic chia dòng sang các tuyến khác, đu ni thêm nhiu vào h thng x lý nước thi tp trung đã được Đà Lt xây dng vài năm trước. Đng thi phi qun lý cht ngun nước thi, nước mưa t sân golf Đi Cù đ xung h. Vic đu chnh quy hoch này không đơn gin và cũng không th làm ngày mt ngày hai. Tuy đã bt đúng bnh, có phác đ điu tr đúng thì còn phi cn thuc đúng liu. Nếu không thì khó cha khi bnh và vic tái phát là điu khó tránh khi.
Gii pháp th hai cn làm tt đó là x lý ô nhim ti h phi bng phương pháp sinh hc. Đây là phương pháp “nâng cao th trng và sc đ kháng" cho h, đm bo h có kh năng “t làm sch", không tái ô nhim nếu vn còn mt s lượng nht đnh ngun ô nhim lt vào h. Theo các chuyên gia v môi trường thì c th đó là vic trng các loi cây thy sinh như cây thy trúc, cây dong ring cnh, các li to có li t vic hp th nhiu các cht hu cơ… Đc bit là kết hp trng vi các li cây có hoa như chui nước, chui hoa… đ va “lc nước t nhiên” li va to được nh quan đp, to mt h sinh thái đa dng cho mt danh thng như h Xuân Hương. Cùng đó là vic nuôi trng nhiu các loi thy sn ăn các cht hu cơ, dn các tp cht trong lòng h như cá mè, các loi trùng bánh xe, các loi nhuyn th hai mnh v
Tăng cường công năng ca h thng h lng (hin có 4 h giáp ranh vi h Xuân Hương) là điu cn tiếp tc làm và phi làm tht tt. Đây không ch là “b lc cơ hc” cui cùng ca các ngun nước vào h Xuân Hương mà còn có vai trò quan trng trong vic chng bi lng h Xuân Hương. Không b bi lng cũng đng nghĩa là h Xuân Hương s không phi tháo khô nước, no vét li như nhng ln qua và như thế h sinh thái trong h s không b phá v, góp phn quan trng trong vic gi gìn s trong sch t nhiên cho h. Mt gii pháp rt quen thuc nhưng là “gc ca mi cái gc” chính là đy mnh tuyên truyn, nâng cao nhn thc ca mi người trong vic gi s trong sch cho h. đây, nhóm đi tượng quan trng nht chính là hàng trăm h nông dân sn xut rau, hoa khu vc thượng lưu ca h.
Chính quyn đã và đang quyết lit, cng đng cùng chung tay, nhng gii pháp trên nếu được thc hin đng b và hiu qu, công ty xử lýkhí thải, chc chn h Xuân Hương s không còn ô nhim và mãi là mt danh thng tuyt vi ca thành ph hoa Đà Lt.
“Trái tim Đà Lt”-đó là mt trong nhng “tng danh” mà người dân Đà Lt bao đi nay cũng như hàng triu du khách đến x s sương mù này tng cho h Xuân Hương. Nm ngay trung tâm Đà Lt, h Xuân Hương không ch có ý nghĩa quan trng trong vic đm trách vai trò là tâm đim, là nt nhn ct lõi cho không gian xanh ca toàn b cnh quan Đà Lt, là h sinh thái góp phn đc bit cho khí hu Đà Lt… mà còn là đa danh đã đi vào trong văn hóa, trong tim thc ca cư dân Đà Lt và c nhng ai dù ch mt ln đến Đà Lt.

                                                                                                      Phan Văn Đông (TTXVN
TAG :  Cong ty moi truong, moi truong, Tư vấn môi truong chuyên nghiệp, giam sat moi truong,